background img
banner

Ayətül-Kürsinin oxunuşu və hərfi tərcüməsi

Increase text size Decrease text size

Allãhu lə̃ ilə̃hə illə̃ huvəl-Həyyul-Qayyũmu, lə̃ tə`xuzuhu sinətun və lə̃ nəum, ləhu mə̃ fis-səmə̃və̃ti və mə̃ fil-ard, mən zəl-ləzἶ yəşfə`u indəhu illə̃ bi-iznih, yə`ləmu mə̃ bəynə əydἶhim və mə̃ xalfəhum, və lə̃ yuhἶtũnə bi-şəy`in min ilmihi illə̃ bi-mə̃ şə̃`ə, vəsi`a kursiyyuhus-səmə̃və̃ti vəl-ard, və lə̃ yə`ũduhu hifzuhumə̃, və huvəl-Əliyyul-Əzἶm. (Bəqərə, 255)

Allah(dır ki), Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, Diridir, Qəyyumdur, Onu tutmaz bir mürgü, nə də bir yuxu; Onundur nə varsa göylərdə və nə varsa yerdə; təkcə Onun izni olmadan kimdir onun yanında şəfaət edən kəs? O bilir nə varsa onların önündə və nə varsa arxalarında; və onlar əhatə edə (qavraya) bilməzlər heç bir şeyi onun elmindən, məgər ki nəyi (hansı miqdarı) istəyərsə! Bürümüşdür Onun kürsüsü (elmi, hakimiyyəti, qüdrəti) göyləri və yeri; Ona ağırlıq etmir o ikisini hifz etmək; O Ucadır, Əzəmətlidir!

Tarix : 2016-09-23Baxış sayı : 565